સરસ્વતી તાલુકામાં એકતા યાત્રા રેલી_ અબલુવાથી કોઇટા હજારો લાકો જોડાયા_Alpesh Thakor Ekta Yatra

adsense 336x280

સરસ્વતી તાલુકામાં એકતા યાત્રા રેલી_ અબલુવાથી કોઇટા હજારો લાકો જોડાયા_Alpesh Thakor Ekta Yatra

WEDNESDAY, 30 JANUARY 2019

Bagikan :

સરસ્વતી તાલુકામાં એકતા યાત્રા રેલી_ અબલુવાથી કોઇટા હજારો લાકો જોડાયા_Alpesh Thakor Ekta Yatra

સરસ્વતી તાલુકો એકતા યાત્રા રેલી અબલુવાથી કોઇટા અલ્પેશ ઠાકોર એકતા યાત્રા
Ekta Yatra Alpesh Thakor
Sarsvati Taluko Ekta Yatra Abaluva thi Koita Ekta Yatra Reli


https://youtu.be/J6_RXk7WzY8

adsense 336x280

0 Response to "સરસ્વતી તાલુકામાં એકતા યાત્રા રેલી_ અબલુવાથી કોઇટા હજારો લાકો જોડાયા_Alpesh Thakor Ekta Yatra"

Post a Comment